Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cart4Future s.r.o, IČ:2928115, DIČ: CZ29281156 se sídlem Jalubí 666, 687 05 Jalubí

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro prodej tonerů a cartridgí v internetovém obchodě www.penizezatoner.cz, který je provozován společností Cart4Future s.r.o, IČ:2928115, DIČ:CZ29281156 se sídlem Jalubí 666, 68705 Jalubí, zaps. v OR vedeném městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70663 Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Cart4Future s.r.o, IČ:2928115, se sídlem Jalubí 666, 687 05 Jalubí, zaps. v OR vedeném městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70663 (dále jen „kupující“) a jejími obchodními partnery (dále jen „prodávající“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Prodávající vyplněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je prodávající dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Kupující
Kupujícím je (společnost) Cart4Future s.r.o, IČ:2928115, se sídlem Jalubí 666, 687 05 Jalubí, zaps. v OR vedeném městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70663.

2. Prodávající
Prodávajícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s kupujícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Kupujícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na prodejních dokladech.
Právní vztahy kupujícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.
Právní vztahy kupujícího s prodávajícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito¨VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva prodejní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně odběratel, resp. kupující.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka odeslat ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Prodávající poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené prodejní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@penizezatoner.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo kupující zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@penizezatoner.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Prodávající je oprávněn prodat zboží u kupujícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky, emailem. Návrhem k uzavření prodejní smlouvy je umístění nabízeného zboží rodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky výkupu, popř. telefonickou objednávkou prodávajícího a přijetím objednávky kupujícím. Toto přijetí kupující neprodleně potvrdí prodávajícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není kupujícím archivována a není po vyžádání prodávajícím přístupná.

5. Cena a platba

Nabídka s cenou uváděnou na eshopu kupujícího je smluvní, konečná, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy jsou takto kupujícímu v internetovém obchodě nabízeny. Kupující si vyhrazuje právo výkup odmítnout. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese prodávající. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době prodeje zboží prodávajícím.
Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. kupující akceptuje následující platební podmínky: fakturou, hotovost, PayPal, účet, složenka.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, který pro prodávajícího kupující objedná. V případě hodnoty výkupu nad 1000Kč nese náklady na dopravu a platbu kupující.

7. Reklamace

Prodávající má právo reklamovat u kupujícího počty a ceny do 5dnů od obdržení podkladů k fakturaci (vyhodnocení), nebo max. do té doby, než bude kupujícím zboží zaplaceno.

8. Závěrečná ustanovení

Prodávající umožní kupujícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Prodávající se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé kupujícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Prodávající bude neprodleně kupujícím o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Brně .

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

VOP ke stažení zde